Parthenon 360 (1.1) Acropolis Setting--Athens, Greece

Athens, Greece, Hephaisteion (449 BCE): Exterior view

| Close |