Parthenon 360 (1.2) Acropolis & Panathenaic Procession          
 
Athens, Greece, Erechtheion (421–406 BCE): Exterior view looking northeast

| Close |
 
Athens, Greece, Erechtheion (421–406 BCE): Exterior view looking southeast

| Close |
 
Athens, Greece, Erechtheion (421–406 BCE): Aerial view looking north

| Close |