Parthenon, Nashville, TN,  360
Parthenon Groundplan
Interior View Exterior View

Columbia University | Department of Art History and Archaeology